Waarschuwing

Introductie

 1. Deze disclaimer regelt uw gebruik van onze website.
 2. Door gebruik te maken van onze website aanvaardt u deze uitsluiting van aansprakelijkheid in zijn geheel; als u het dus niet eens bent met deze disclaimer of een deel van deze disclaimer, mag u onze website niet gebruiken.
 3. Onze site maakt gebruik van cookies; Door gebruik te maken van onze website of het accepteren van deze disclaimer, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van ons privacybeleid.

Auteursrechtbeoordelingen

 1. Copyright © ALLEGRARTE 2016-2020.
 2. Onder voorbehoud van de uitdrukkelijke bepalingen van deze disclaimer:
 3. Wij, samen met onze licentiehouders, bezitten en controleren alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op onze website en materiaal op onze website; En
 4. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op onze website en materiaal op onze website zijn voorbehouden.

Licentie om de site te gebruiken

U kunt:

 1. Bekijk de pagina’s van onze website in een webbrowser;
 2. Download pagina’s van onze website voor caching in een webbrowser; En
 3. Print pagina’s van onze website, onder voorbehoud van andere bepalingen van deze disclaimer.
 4. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan onder deze of andere bepalingen van deze disclaimer, mag u geen inhoud downloaden van onze website of dergelijke items op uw computer registreren.
 5. U mag onze website alleen gebruiken voor persoonlijke en commerciële doeleinden en u mag onze website niet voor andere doeleinden gebruiken.
 6. Tenzij u de relevante rechten op de hardware bezit of beheert, mag u niet:
 7. Herpublicatie van het materiaal van onze website (inclusief de herpublicatie op een andere website);
 8. Verkoop-, verhuur- of sublicentiemateriaal van onze website;
 9. Toon alle materiaal op onze website in het openbaar;
 10. Gebruik of download materiaal van onze website voor commerciële doeleinden; Ja
 11. Herverdeel materiaal van onze website.
 12. We behouden ons het recht voor om de toegang tot delen van onze website, of zelfs tot onze hele website, naar eigen inzicht te beperken; u mag geen beperkingen op de toegang tot onze website omzeilen of proberen te omzeilen.

Acceptabel gebruik

Je hoeft niet te doen:

 1. Gebruik onze website op enigerlei wijze, of onderneem actie die schade aan de website veroorzaakt of kan veroorzaken of de prestaties, beschikbaarheid of toegankelijkheid van de website wijzigt;
 2. Gebruik onze website illegaal, frauduleus of schadelijk, of in verband met illegale, frauduleuze of schadelijke doeleinden of activiteiten;
 3. Gebruik onze website om materiaal dat bestaat uit (of gekoppeld aan) spyware, computervirus, Trojan, worm, toetsaanslagrecorder, rootkit of andere software te kopiëren, op te slaan, te hosten, te verzenden, te verzenden, te gebruiken, te publiceren of te distribueren;
 4. systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten uitvoeren (waaronder, zonder beperking, schrapen, gegevensextractie, gegevensextractie en gegevensverzameling) op of met betrekking tot onze website zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming; Ja
 5. gebruik maken van de verzamelde gegevens (via download of andere middelen) op onze website voor elke zakelijke, marketing of commerciële activiteit (inclusief, maar niet beperkt tot, verkoop, e-mail marketing, SMS marketing, telemarketing en direct mail).
 6. U mag de gegevens die op onze website worden verzameld niet gebruiken om contact op te nemen met personen, bedrijven of andere personen of entiteiten.
 7. U moet ervoor zorgen dat alle informatie die u ons verstrekt op onze website of met betrekking tot onze website waar, accuraat, up-to-date, volledig en niet misleidend is.

Beperkte garanties

Wij garanderen of vertegenwoordigen niet:

 1. Volledigheid of juistheid van de op onze website gepubliceerde informatie;
 2. Het materiaal op de website is up-to-date Ja
 3. website of een dienst op de site blijft beschikbaar.
 4. Wij behouden ons het recht voor om onze websitediensten geheel of gedeeltelijk te onderbreken of te wijzigen en te stoppen met het publiceren van onze website, op elk gewenst moment naar eigen inzicht, zonder kennisgeving of uitleg; en behalve voor zover uitdrukkelijk in deze clausule, heeft u geen recht op enige compensatie of andere betaling als gevolg van de onderbreking of wijziging van een websiteservice of als we de website niet meer publiceren.
 5. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving en onder voorbehoud van de volgende sectie, sluiten we alle verklaringen en garanties met betrekking tot het doel van deze disclaimer, van onze website en het gebruik ervan.

Beperkingen en disclaimers

Niet doen:

 1. Aansprakelijkheid beperken of uitsluiten in geval van overlijden of letsel als gevolg van nalatigheid;
 2. Aansprakelijkheid beperken of uitsluiten in geval van fraude of frauduleuze onjuiste voorstelling van zaken;
 3. Beperk aansprakelijkheid op een manier die niet is toegestaan door de toepasselijke wetgeving; Ja
 4. aansprakelijkheid uit te sluiten die niet kan worden uitgesloten op grond van het toepasselijke recht.
 5. De beperkingen en disclaimers uiteengezet in deze sectie en elders in deze disclaimer:
 6. zijn onderworpen aan de beperkingen van deze sectie; En
 7. alle verantwoordelijkheden die voortvloeien uit deze waarschuwing of met betrekking tot het doel van deze waarschuwing, met inbegrip van contractuele, onrechtmatige (met inbegrip van nalatigheid) aansprakelijkheid en voor schending van wettelijke verplichtingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze waarschuwing.
 8. Voor zover onze website en informatie en diensten op onze website gratis worden aangeboden, zijn wij niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade van welke aard dan ook.
 9. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verliezen als gevolg van een gebeurtenis of gebeurtenissen buiten onze controle.
 10. Wij zijn niet aansprakelijk voor bedrijfsverliezen, inclusief (zonder beperking) verlies of verlies van winst, inkomen, inkomen, gebruik, productie, verwachte besparingen, business, contracten, zakelijke kansen of goodwill.
 11. Wij zijn niet aansprakelijk voor u in geval van verlies of corruptie van gegevens, databases of software.
 12. Wij zijn niet aansprakelijk voor u in geval van een bepaald verlies of schade, indirect of consequent.
 13. U aanvaardt dat wij er belang bij hebben de persoonlijke aansprakelijkheid van onze functionarissen en werknemers te beperken en u erkent, gezien dat belang, dat wij een entiteit met beperkte aansprakelijkheid zijn; u stemt ermee in dat u geen persoonlijke claims zult indienen tegen onze functionarissen of werknemers met betrekking tot enig verlies dat u lijdt in verband met de website of deze disclaimer (dit zal de aansprakelijkheid van de beperkte aansprakelijkheidsinstantie niet beperken of uitsluiten van de acties en nalatigheden van onze officieren en werknemers).

Variatie

 1. We kunnen deze disclaimer van tijd tot tijd herzien.
 2. De herziene disclaimer is van toepassing op het gebruik van onze website vanaf de publicatie van de herziene disclaimer op de website.

Deelbaarheid

 1. Indien een bepaling van deze disclaimer onwettig en/of niet afdwingbaar blijkt te zijn door een rechtbank of andere bevoegde autoriteit, blijven de andere bepalingen van kracht.
 2. Als een illegale en/of niet-afdwingbare bepaling van deze disclaimer legaal of afdwingbaar is als een deel ervan is verwijderd, wordt dat deel geacht te zijn verwijderd en blijft de rest van de bepaling van kracht.

Recht en jurisdictie

 1. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid moet worden geregeld en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht.
 2. Elk geschil over deze disclaimer is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.

Onze contactgegevens

 1. Deze website is eigendom van ALLEGRARTE I.V.Z.W., een non-profit organisatie naar Belgisch recht (“International Vereniging zonder winstoogmerk”, “International Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht”).
 2. Wij zijn geregistreerd in België onder het nummer 0657.970.992 en ons hoofdkantoor is aan de Louiselaan 500, 1050 Elsene.
 3. U contact met ons opnemen:
 4. per post, met behulp van het bovenstaande postadres;
 5. telefonisch, op het telefoonnummer dat op onze website wordt gepubliceerd; Ja
 6. per e-mail, met behulp van e-mailadressen gepubliceerd op onze website.

Veilige betaling

SSL-beveiligde website, veilige betalingen gegarandeerd

Snelle levering

Met dank aan onze efficiente transportoplossingen

Gratis retourzendingen

Tot 14 dagen na de ontvangst van de goederen Certificaat van authenticiteit