Meteen naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Allegrarte (“Allegrarte Allegrarte” “ons bedrijf“) biedt een dienst voor de verkoop en aankoop van originele kunstwerken (“Originele kunstwerken“) en commercieel exploiteren van digitale beelden van kunstwerken (“Digital Works“), (Originele kunstwerken en digitale werken hieronder samen genoemd “diensten”) via onze website, toegankelijk voor www.allegrarte.com (de “Website”).

Lees zorgvuldig de volgende algemene voorwaarden (“Voorwaarden”)
en ons privacybeleid, dat kan worden gevonden op www.allegrarte.com/privacy en is opgenomen door verwijzing in deze Voorwaarden. Deze voorwaarden regelen uw toegang en gebruik van de site en services en vormen een bindende juridische overeenkomst tussen u en Allegrarte.

Bepaalde delen van de website en uw toegang tot bepaalde diensten kunnen verschillende algemene voorwaarden weergeven of vereisen dat u aanvullende voorwaarden accepteert en accepteert. In het geval van een conflict tussen deze Voorwaarden en de gepubliceerde algemene voorwaarden voor een specifiek gebied van de Website of voor specifieke diensten, gelden deze laatste voorwaarden met betrekking tot uw gebruik of toegang tot dat gebied van de Website of Diensten.

U ERKENT EN ACCEPTEERT DAT U DOOR TOEGANG TE KRIJGEN TOT OF GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SITE OF DIENSTEN OF DOOR EEN WERK OP OF VIA DE SITE OF DIENSTEN TE VERKOPEN OF TE KOPEN, AANGEEFT DAT U DEZE VOORWAARDEN HEBT GELEZEN, BEGREPEN EN ERMEE INSTEMT OM AAN DE HAND TE ZIJN, ONGEACHT OF U ZICH AL DAN NIET OP DE SITE HEBT GEREGISTREERD. ALS U HET NIET EENS BENT MET DEZE VOORWAARDEN, HEEFT U GEEN RECHT OP TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE SITE OF DIENSTEN. Als u namens een onderneming of andere rechtspersoon akkoord gaat met deze voorwaarden, verklaart en garandeert u dat u de bevoegdheid hebt om die onderneming of andere rechtspersoon aan deze Voorwaarden te binden en, in dit geval, “u” en “u” en “u zal verwijzen en toepassen op die vennootschap of andere rechtspersoon.

Wijzigen

Allegrarte behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de website of diensten te wijzigen, te onderbreken of te beëindigen of om deze voorwaarden te wijzigen, op elk moment en zonder kennisgeving. Als we deze voorwaarden wijzigen, zullen we de wijziging op de website plaatsen of u op de hoogte stellen van de wijziging. Door de website of diensten te blijven openen of te gebruiken nadat we een wijziging op de website hebben geplaatst of u op de hoogte hebben gesteld van een wijziging, geeft u aan dat u gebonden bent aan de gewijzigde voorwaarden. Als de gewijzigde voorwaarden niet geschikt zijn voor u, uw enige toevlucht is om te stoppen met het gebruik van de website en diensten.

Subsidiabiliteit

De site en diensten zijn alleen bedoeld voor mensen van 18 jaar of ouder. Elke toegang of het gebruik van de website of diensten door personen jonger dan 18 jaar is uitdrukkelijk verboden. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de site of diensten die u vertegenwoordigt, garandeert u dat u 18 jaar of ouder bent.

Het account opslaan

De site en diensten zijn alleen bedoeld voor mensen van 18 jaar of ouder. Elke toegang of het gebruik van de website of diensten door personen jonger dan 18 jaar is uitdrukkelijk verboden. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de site of diensten die u vertegenwoordigt, garandeert u dat u 18 jaar of ouder bent.

Annulering van de bestelling

Allegrarte behoudt zich het recht voor om elke bestelling voor een origineel of digitaal kunstwerk dat via de website en diensten wordt geplaatst, te annuleren indien Allegrarte naar eigen goeddunken vaststelt dat het artikel verkeerd wordt ingeschat, niet op voorraad is, niet of anderszins niet beschikbaar is tegen de prijs die via de site en diensten wordt vermeld. Als Allegrarte een bestelling annuleert die via de website en diensten is geplaatst, stuurt Allegrarte u een e-mail ter bevestiging van de annulering en worden er geen kosten in rekening gebracht voor uw bestelling.

Retour- en restitutiebeleid

Als u niet 100% tevreden bent met uw aankoop, kunt u het gekochte artikel binnen 14 dagen van levering terugsturen mits inachtname van de volgende voorwaarden. Alleen werken die in de originele of vergelijkbare verpakking en in dezelfde of zich identieke conditie als op het tijdstip van de aankoop bevinden, worden teruggenomen. De verzendkosten zijn altijd volledig ten laste van de klant. Alle werken dienen veilig en goed verpakt naar het volgende adres gestuurd te worden: Rue de Toulouse/Toulousestraat 30, 1040 Brussel. Allegrarte behoudt zich het recht voor om restitutie te weigeren als het artikel is beschadigd of verzonden na de periode van 14 dagen.

Kleur

U begrijpt en accepteert dat Allegrarte commercieel redelijke inspanningen levert om de kleuren van originele kunstwerken en digitale werken goed weer te geven via de website en diensten. Aangezien afzonderlijke computermonitoren echter kleuren anders kunnen weergeven, is Allegrarte niet verantwoordelijk voor de kleurnauwkeurigheid van de originele of digitale kunstwerken die op de website en services worden weergegeven, en wijst alle verantwoordelijkheid hiervoor af.

Eigendom en auteursrecht

De website, diensten en alle content worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere wetten van België en het buitenland. Tenzij uitdrukkelijk bepaald in deze voorwaarden, Allegrarte en haar toelagen uitsluitend eigenaar van alle rechten, titels en belangen op de website, diensten en inhoud, met inbegrip van alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten. U verwijdert, wijzigt of verbergt geen auteursrechten, handelsmerken, servicemerken of andere eigendomsrechten die zijn ingebed of u zult de website, diensten of inhoud vergezellen. Allegrarte respecteert het auteursrecht en verwacht dat de gebruikers hetzelfde doen. Allegrarte behoudt zich het recht voor om te allen tijde de rekeningen te beëindigen van leden die herhaaldelijk inbreuk maken op of vermoeden dat zij inbreuk maken op de rechten van de rechthebbenden.

Accountbeëindiging en annulering

Accountbeëindiging en annulering

Compensatie

U stemt ermee in Allegrarte, haar functionarissen, directeuren, werknemers en agenten te verdedigen, te compenseren en te houden, onschadelijk en tegen elke claim, aansprakelijkheid, schade, verliezen en kosten, inclusief, zonder beperking, redelijke juridische en boekhoudkundige kosten die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met uw toegang tot of het gebruik van de Website, diensten, inhoud of schending van deze voorwaarden.

Kennisgeving van eigendomsrechten

Alle handelsmerken, servicemerken, logo’s, handelsnamen en andere exclusieve benamingen van Allegrarte zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Allegrarte. Alle andere handelsmerken, servicemerken, logo’s, handelsnamen en andere exclusieve namen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve partijen.

Toepasselijk recht en rechtsgebied

Deze voorwaarden en eventuele daarmee verband houdende acties zullen worden beheerst door de wetten van België, ongeacht de bepalingen van het conflict van de wetgeving. De rechtbanken in Brussel zijn uitsluitend verantwoordelijk voor elk geschil met betrekking tot deze voorwaarden.

Algemene interpretatieclausule

In deze termen worden belgische juridische begrippen uitgedrukt in het Engels en niet in een van de nationale talen die in België worden gebruikt en de beschreven begrippen mogen niet identiek zijn aan de begrippen die onder dezelfde Engelse term worden beschreven als die volgens de wetgeving van andere rechtsgebieden bestaan. Alle juridische begrippen die in dit contract worden gebruikt of vermeld, moeten uitsluitend worden geïnterpreteerd volgens hun respectieve betekenis in het Belgische recht.

Integriteit van de overeenkomst

Deze voorwaarden vormen de volledige en exclusieve overeenkomst tussen u en Allegrarte met betrekking tot de Website en diensten en deze voorwaarden vervangen en vervangen elke eerdere mondelinge of schriftelijke overeenkomst of overeenkomst tussen allegrarte en u met betrekking tot de Website en diensten.

Toewijzing

U deze voorwaarden niet opgeven of overdragen, al dan niet, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Allegrarte. Elke poging van u om deze voorwaarden toe te wijzen of over te dragen, zonder deze toestemming, is ongeldig. Allegrarte kan deze voorwaarden naar eigen goeddunken, naar eigen goeddunken, zonder beperking afstaan of overdragen. Onder voorbehoud van het bovenstaande zullen deze voorwaarden binden en ontwikkelen ten behoeve van de partijen, hun opvolgers en houders van gemachtigde rechten.

Algemeen

Het nalaten van Allegrarte om enig recht of bepaling van deze voorwaarden te doen gelden, betekent niet dat hij afstand doet van de toekomstige toepassing van dat recht of die bepaling. De opheffing van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling is alleen van kracht als het is geschreven en ondertekend door een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van Allegrarte. Tenzij uitdrukkelijk in deze voorwaarden wordt vermeld, zal de uitoefening door een van haar rechtsmiddelen onder deze voorwaarden geen afbreuk doen aan haar andere rechtsmiddelen onder deze voorwaarden of anderszins. Indien een bevoegde rechter om welke reden dan ook oordeelt dat een bepaling van deze voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar is, zal deze bepaling ten volle worden toegepast en blijven de overige bepalingen van die voorwaarden volledig van kracht.

Opmerkingen

Wij nodigen u uit om feedback, suggesties en opmerkingen te geven over verbeteringen aan de website en diensten(“Opmerkingen”).

U kunt uw opmerkingen indienen door te schrijven naar info@allegrarte.com. U erkent en aanvaardt dat alle opmerkingen het exclusieve eigendom van Allegrarte zullen zijn en u geeft onherroepelijk toe aan Allegrarte en stemt ermee in om onherroepelijk al uw rechten, titels en belangen in en alle opmerkingen toe te wijzen, inclusief zonder beperking alle wereldwijde auteursrechten, auteursrechten, bedrijfsgeheime rechten en andere eigendomsrechten of intellectuele eigendomsrechten. Op verzoek en op kosten van Allegrarte voert u de documenten uit en neemt u andere stappen die Allegrarte redelijkerwijs kan vragen om Allegrarte te helpen bij het verwerven, perfectioneren en onderhouden van haar intellectuele eigendomsrechten en andere wettelijke bescherming voor opmerkingen.

Contact

Heeft u vragen over deze voorwaarden, neem dan contact op met Allegrarte op info@allegrarte.com.

Veilige betaling

SSL - gecertificeerde beveiligde site betalingsgarantie

Snelle levering

Met onze efficiënte verzendoplossingen

Gratis retourneren

Tot 14 dagen na de leveringsdatum

Certificaat van authenticiteit

Ondertekend door de kunstenaar