Algemene voorwaarden

Allegrarte (“Allegrarte,” “wij” of “onze”) biedt een service voor het kopen en verkopen van originele kunstwerken (“Originele Kunstwerken”) en het commercieel exploiteren van digitale beelden van kunstwerken (“Digitale Werken”), (Originele Kunstwerken en Digitale Werken worden hierna samen genoemd als “Services”) op onze website, bereikbaar via  www.allegrarte.com (de “Website”). Lees alstublieft de volgende algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) en onze Privacyverklaring, welke u kunt vinden aan www.allegrarte.com/privacy en welke is geïntegreerd in deze Voorwaarden te verwijzen. Deze Voorwaarden regelen uw toegang tot en gebruik van de Website en Services en vormen een bindende juridische overeenkomst tussen u en Allegrarte.

Bepaalde delen van de Website en uw toegang tot bepaalde Services kunnen verschillende algemene voorwaarden hebben of kunnen vereisen dat u met aanvullende algemene voorwaarden akkoord gaat. Als er een conflict is tussen deze Voorwaarden en de algemene voorwaarden voor een specifiek deel van de Website of Services, zullen de laatstgenoemde algemene voorwaarden voorrang hebben met betrekking tot uw gebruik of toegang tot dat deel van de Website of Services.

U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DOOR TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF SERVICES OF DOOR HET KOPEN OF VERKOPEN VAN EEN WERK OP OF DOOR DE WEBSITE OF GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SERVICES, DAT U AANGEEFT DEZE VOORWAARDEN GELEZEN EN BEGREPEN TE HEBBEN EN ERMEE AKKOORD GAAT DOOR DEZE VOORWAARDEN GEBONDEN TE ZIJN, OF U WEL OF NIET GEREGISTREERD BENT OP DE WEBSITE. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, HEEFT U GEEN RECHT OP TOEGANG TOT DE WEBSITE OF SERVICES OF OM DEZE TE GEBRUIKEN. Als u erkent of akkoord gaat met deze Voorwaarden namens een bedrijf of een instelling, bevestigt en garandeert u dat u de autoriteit hebt om het bedrijf of instellingen te verbinden door akkoord te gaan met deze Voorwaarden en, in dergelijke gevallen, verwijzen en gelden “u” en “uw” naar dat bedrijf of instelling.

Wijzigingen

Allegrarte behoudt zichzelf , naar eigen goeddunken, de mogelijkheid om de Website of Services te wijzigen, stop te zetten of op te zeggen ten alle tijde en zonder voorafgaande kennisgeving. Als wij deze Voorwaarden wijzigen zullen wij de wijziging op de Website plaatsen of u met een melding van de wijziging voorzien. Door de Website of Services te blijven gebruiken nadat wij een wijziging op de Website hebben geplaatst, of u te hebben genotifieerd van een wijziging, geeft u aan dat u akkoord gaat aan deze gewijzigde voorwaarden gebonden te zijn. Als deze gewijzigde Voorwaarden niet aanvaardbaar zijn voor u, raden wij u aan om de Website en Services niet meer te gebruiken.

Geschiktheid

De Website en Services zijn alleen bedoeld voor personen die 18 jaar of ouder zijn. Enige toegang tot of gebruik van de Website of Services door iemand onder 18 jaar oud is uitdrukkelijk verboden. Door toegang te hebben tot of gebruik te maken van de Website of Services geeft u weer en garandeert u dat u 18 jaar of ouder bent.

Account registratie

Om een werk op de Website te zetten of een aankoop te maken door de Website, dient u eerst een account (“Account”) te creëren door ons registratieproces te volgen. Tijdens het registratieproces zult u bepaalde informatie moeten geven en dient u een gebruikersnaam en wachtwoord vast te stellen. Na afronding van ons registratieproces wordt u een “Geregistreerd Gebruiker”. U gaat ermee akkoord om correcte, huidige en complete informatie te geven tijdens het registratieproces en om deze informatie te updaten om deze juist, huidig en compleet te houden. Allegrarte behoudt zich het recht om een account te schorsen of beëindigen op enig moment als enige informatie die gegeven is tijdens het registratieproces of daarna niet huidig, juist of compleet is. U bent als enige verantwoordelijk voor het waarborgen van uw wachtwoord. U gaat ermee akkoord uw wachtwoord niet aan een derde partij te geven en om als enige verantwoordelijk te zijn voor activiteiten of acties onder uw Account, of u zulke activiteiten wel of niet geautoriseerd hebt. U dient direct contact op te nemen met Allegrarte bij enig ongeautoriseerd gebruik van uw account.

Order annulering

Allegrarte behoudt zich het recht om enige bestelling voor een Origineel Kunstwerk of Digitaal werk die geplaatst is door de Website en Services te annuleren als Allegrarte naar eigen goeddunken bepaalt dat het artikel verkeerd geprijsd, niet voorradig, opgeheven of anders onbeschikbaar is op de Website en Services voor de genoemde prijs. Als Allegrarte een bestelling geplaatst via de Website en Services annuleert, zal Allegrarte u een email sturen ter confirmatie van deze annulering en zult u niet gefactureerd worden voor uw bestelling.

Retournerings- en restitutievoorwaarden

Als u niet 100% tevreden bent met uw aankoop, kunt u het gekochte artikel binnen 14 dagen van aflevering van het artikel terugsturen mits respect van de volgende voorwaarden. Alleen artikelen die in de originele of vergelijkbare verpakking en in dezelfde of zich identieke conditie als op het tijdstip van de aankoop bevinden, worden teruggenomen. De verzendkosten zijn altijd volledig ten laste van de klant. Alle artikelen dienen veilig en goed verpakt naar het volgende adres gestuurd te worden: Rue de Toulouse/Toulousestraat 30, 1040 Brussel. Allegrarte behoudt zich het recht enige teruggave te weigeren als het artikel beschadigd is of buiten de periode van 14 dagen teruggezonden wordt.

Kleur

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Allegrarte commercieel aanvaardbare inspanningen maakt om de kleuren van Originele Kunstwerken en Digitale werken accuraat via de Website en Services te vertonen. Echter, omdat individuele computermonitoren kleuren anders kunnen weergeven is Allegrarte niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de kleur van enige Originele Kunstwerken of Digitale werken die op de Website en Services weergegeven worden en wijst alle aansprakelijkheid in verband hiermee af.

Eigendom en copyright

De Website, Services en alle inhoud zijn beschermd door copyright, trademark en andere auteurswetten. Behalve als dit uitdrukkelijk is weergegeven in deze Voorwaarden, bezitten Allegrarte en zijn licentiegevers exclusief alle rechten, titel en interesse in en tot de Website, Services en inhoud, inbegrepen alle geassocieerde intellectuele eigendommen. U zult enig copyright, trademark, auteursrecht of ander eigendomsrechten die geïntegreerd zijn of passen bij de Website, Services of inhoud niet verwijderen, veranderen of aanpassen. Allegrarte respecteert de geldende auteurwetten en verwacht van zijn gebruikers hetzelfde. Allegrarte behoudt zich het recht voor om op elk moment het account van leden te beëindigen die herhaaldelijk de rechten van licentiehouders schenden of waarvan verondersteld wordt dat zij de rechten van licentiehouders herhaaldelijk schenden.

Opheffing van het account

Als u enig van deze Voorwaarden niet respecteert, heeft Allegrarte het recht uw Account op te heffen of uit te schakelen of deze Voorwaarden op te zeggen, op eigen goeddunken en zonder voorafgaande mededeling aan u. Allegrarte behoudt zich het recht uw toegang tot en gebruik de website, Services of andere inhoud éénzijdig in te trekken, met of zonder reden. In het geval dat Allegrarte deze Voorwaarden opzegt op basis van een schending van deze voorwaarden, blijft u aansprakelijk.

Schadevergoeding

U gaat ermee akkoord Allegrarte te verdedigen, te vergoeden en Allegrarte, zijn agenten, directeurs medewerkers en ambtenaren schadeloos te stellen van en tegen claims, rechtszaken, schades, verliezen en kosten te houden, inclusief, zonder beperking, juridische en boekhoudkosten voortvloeiend uit of in enige manier verbonden aan uw toegang tot of gebruik van de Website, Services, of uw schending van deze Voorwaarden.

Eigendomsrechtverklaringen

Alle trademarks, service marks, logo’s, trade namen en andere beschermde concepten door Allegrarte gebruikt zijn merken of geregistreerde merken van Allegrarte. Enige andere merken, auteursrechten, logo’s, handelsnamen en andere beschermde benamingen behoren tot het auteursrecht of geregistreerd auteursrecht van de respectievelijke partijen.

Toepasbare wet en jurisdictie

Deze Voorwaarden en enige acties gerelateerd hieraan worden beheerst door de Belgische wetgeving. De rechtbanken van Brussel zullen exclusief competent zijn voor enig geschil in relatie tot deze Voorwaarden.

Algemene interpretatie clausule

In deze voorwaarden worden Belgische juridische begrippen uitgedrukt in Nederlandstalige bewoordingen en niet in een van de nationale talen gebruikt in België.  Het is mogelijk dat het omschreven begrip niet identiek is met een concepten beschreven door dezelfde Nederlandse terminolgie zoals ze bestaan onder de wetten van andere jurisdicties. Alle juridische begrippen gebruikt in deze Overeenkomst dienen exclusief geïnterpreteerd te worden volgens hun respectievelijke betekenis onder de Belgische wetgeving.

Gehele Overeenkomst

Deze Voorwaarden vormen de gehele en exclusieve verstandhouding en overeenkomst tussen Allegrarte en u, met betrekking tot de Website en Services, en deze Voorwaarden primeren en vervangen enige en alle voorgaande mondelijke of geschreven verstandhoudingen of overeenkomsten tussen Allegrarte en u, met betrekking tot de Website en services.

Aanpassingen

U mag deze voorwaarden niet aanpassen of overdragen zonder Allegrartes voorafgaande geschreven toestemming. Enige poging van u om deze Voorwaarden aan te passen of over te dragen zonder zulke toestemmIng zal nietig worden geacht. Allegrarte mag deze Voorwaarden aanpassen of overdragen naar eigen goeddunken en zonder beperkingen.

Algemeen

De tekortkoming van Allegrarte om enige rechten of delen van deze Voorwaarden te handhaven, dienen niet gezien te worden als een vrijstelling van een toekomstige handhaving van dat recht of die voorwaardeN. De vrijstelling van enig zulk recht of voorwaarden zal alleen geldig zijn op basis van een geschreven en ondertekende verklaring door een bevoegd vertegenwoordiger van Allegrarte.

Feedback

Wij verwelkomen en bevorderen u feedback, commentaar en suggesties voor verbetering aan de Website en Services (“Feedback”). U kunt Feedback indienen door ons te mailen via info@allegrarte.com. U erkent en gaat ermee akkoord dat alle Feedback het exclusieve eigendom is van Allegrarte en wijst Allegrarte hierbij onherroepelijk al uw rechten, titels en interesse in  alle Feedback toe, inbegrepen en zonder limitatie, alle wereldwijde patentrechten, auteursrechten, trade secret rechten en andere eigendomsrechten of intellectuele eigendomsrechten.

Contact

Als u enige vragen over deze Voorwaarden heeft, neem dan alstublieft contact op met Allegrarte via info@allegrarte.com.

Scroll