Inleiding

 1. Deze disclaimer regelt uw gebruik van onze website.
 2. Door onze website te gebruiken aanvaardt u deze disclaimer volledig; dienovereenkomstig, als u deze disclaimer of enig deel in deze disclaimer niet accepteert, dient u onze website niet te gebruiken.
 3. Onze website gebruikt cookies; door onze website te gebruiken en deze disclaimer te accepteren, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies volgens de voorwaarden van onze privacyverklaring.

 

Copyright kennisgeving

 1. Copyright (c) ALLEGRARTE 2016.
 2. Behoudens uitdrukkelijke bepalingen in deze disclaimer:
 3. Bezitten wij, samen met onze licentiegevers, al de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op onze website en het materiaal op onze website; en
 4. Behouden wij ons het auteursrecht en andere intellectueel eigendomsrechten op onze website en het materiaal uitdrukkelijk voor.

 

Licentie om onze website te gebruiken

U mag:

 1. onze website pagina’s bekijken in een webbrowser;
 2. onze website pagina’s downloaden om te cachen in een web browser; en pagina’s van onze website te printen.
 3. Behalve als uitdrukkelijke toegestaan onder deze voorwaarden of andere bepalingen in deze disclaimer, is het niet toegestaan om materiaal van onze website te downloaden of op te slaan op uw computer.
 4. U mag onze website alleen gebruiken voor uw persoonlijke of bedrijfsdoeleinden, u mag onze website niet gebruiken voor andere doeleinden.
 5. Behalve als u de relevante rechten van het materiaal bezit of controleert, mag u geen:
 6. materiaal van onze website heruitgeven (inbegrepen herpublicatie op een andere website);
 7. materiaal van onze website verkopen, verhuren of in licentie te geven.
 8. enig materiaal van onze website publiekelijk weergeven.
 9. materiaal van onze website exploiteren of downloaden voor commerciële doeleinden; of
 10. materiaal van onze website te herverdelen.
 11. Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot delen van onze website te beperken, of zelfs onze gehele website, naar onze keuze; het is niet toegelaten om handelingen die de toegang beperken op onze website te omzeilen of proberen te omzeilen.

 

Aanvaardbaar gebruik

U mag niet:

 1. onze website in enige vorm gebruiken of enige maatregelen uitvoeren die schade veroorzaken of kunnen veroorzaken aan onze website of de prestaties, beschikbaarheid of toegankelijkheid van de website kunnen beperken;
 2. onze website in enige vorm gebruiken die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is, of in verband staat met onwettige, illegale, frauduleuze of schadelijke doelen of activiteiten;
 3. onze website gebruiken om enig materiaal te kopiëren, op te slaan, te hosten, te verdelen, te verzenden, te gebruiken, te publiceren of te verdelen dat bestaat uit (of in verband staat met) spyware, computer virus, Trojan horse, worm, keyloggers, rootkit of andere kwaadaardige computersoftware;
 4. enige systematische of automatische gegevensverzameling uit te voeren (waaronder, zonder beperking, scraping, datamining, gegevensextractie en data harvesting) op of in verband met onze website zonder onze uitdrukkelijke geschreven toestemming; of
 5. van onze website verzamelde gegevens gebruiken (door down te loaden of via andere middelen) voor enige commerciële, marketing of sales activiteiten (waaronder, zonder beperking, sales, email marketing, sms-marketing, telemarketing en direct mailing).
 6. U mag geen verzamelde gegevens van onze website gebruiken om contact op te nemen met individuelen, bedrijven of andere personen of entiteiten.
 7. U dient ervoor te zorgen dat alle informatie die u met ons deelt op onze website, of in relatie tot onze website, juist, actueel, compleet en niet misleidend is.

 

Beperkte garantie

Wij garanderen of geven geen enkele garantie over:

 1. de volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie die gepubliceerd is op onze website;
 2. dat het materiaal op onze website up-to-date is; of
 3. dat de website of enige service op onze website beschikbaar blijft.
 4. Wij behouden het recht om enige of al onze website diensten te staken en onze website te stoppen op elk moment naar onze eigen keuze zonder enige vorm van kennisgeving of uitleg; en behalve indien uitdrukkelijk vermeld in de disclaimer, bent u niet gerechtigd tot enige compensatie of andere betaling bij de opheffing of vermindering van enige dienstverlening op onze website of als we de website niet voortzetten.
 5. Voor zover als toegestaan op grond van het toepasselijke recht en behoudens de toepassing van de bepalingen van huidge Sectie, sluiten wij uitdrukkelijk alle garanties met betrekking tot het onderwerp van deze disclaimer, onze website en het gebruik van onze website uit.

 

Beperking en uitsluiting van onze aansprakelijkheid

Niets in deze disclaimer zal:

 1. onze aansprakelijkheid beperken of uitsluiten voor overlijden of persoonlijk letsel voortvloeiend uit nalatigheid;
 2. onze aansprakelijkheid beperken of uitsluiten voor fraude of frauduleuze misrepresentatie;
 3. onze aansprakelijkheid beperken op enige manier die niet toegestaan is onder toepasbare wet; of
 4. onze aansprakelijkheid uitsluiten die niet uitgesloten mag worden onder toepasbare wet.
 5. De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in deze Sectie en elders in deze disclaimer:
 6. zijn onderhevig aan de beperkingen van deze Sectie; en
 7. regelen alle aansprakelijkheid die voortvloeien uit deze disclaimer of betrekking hebben met het onderwerp van deze disclaimer, inbegrepen de aansprakelijkheid die voortvloeit uit het overeenkomsten, onrechtmatige daad (inbegrepen nalatigheid) en die een schending inhouden van een wettelijke bepaling, voorzover dit niet elders wordt bepaald in deze disclaimer.
 8. in de mate dat onze website en de informatie en services op onze website gratis worden weergegeven, zullen wij niet verantwoordelijk zijn voor enige verlies of schade.
 9. Wij zullen niet aansprakelijk zijn, met betrekking tot enig verlies ontstaan uit een evenement of evenementen buiten onze redelijke controle.
 10. Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor enige bedrijfsverlies, inbegrepen (zonder beperkingen) verlies of winstderving, inkomsten, omzet, verbruik, productie, verwachte besparingen en bedrijfsverliezen.
 11. Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor enige verlies of corruptie van gegevens, database of software.
 12. Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor enige specifieke, indirecte of gevolgschade.
 13. U aanvaardt dat wij een belang hebben in het beperken van persoonlijke aansprakelijkheid van onze agenten en medewerkers en, gelet op dit belang, erkent u dat wij een vennootschap zijn met beperkte aansprakelijkheid; u stemt ermee in dat u geen persoonlijke vordering tegen onze agenten of medewerkers zal inleiden met betrekking tot enige verliezen die u lijdt in verband met de website of deze disclaimer.

 

Aanpassing

 1. Wij kunnen deze disclaimer op geregelde tijdstippen herzien.
 2. De aangepaste disclaimer zal van toepassing zijn op onze website op het tijdstip van de publicatie van de aangepaste disclaimer op de website.

 

Splitsbaarheid

 1. Als een bepaling van deze disclaimer door een rechtbank of andere competente autoriteit onwettig en/of niet-afdwingbaar wordt gemaakt, blijven de andere bepalingen van kracht.
 2. Als een onwettige en/of niet-afdwingbare bepaling in deze disclaimer wettig of afdwingbaar wordt of een deel ervan wordt verwijderd, wordt dat deel als verwijderd beschouwd en blijft de rest van de bepaling van kracht.

 

Wet en jurisdictie

 1. Deze disclaimer is onderworpen aan en onderhevig aan de toepassing van de Belgische wet.
 2. Elke betwisting met betrekking tot deze disclaimer zal uitsluitend behandeld worden door de bevoegde rechtbanken van Brussel.

 

Onze contactgegevens

 1. Deze website is eigendom van en bediend door ALLEGRARTE I.V.Z.W., een non-profit organisatie opgericht onder de Belgische wet (“Internationale Vereniging zonder winstoogmerk”, “Association Internationale sans but lucratif”, “Internationale Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht”).
 2. Wij zijn geregistreerd in België onder nummer 0657.970.992 en ons geregistreerde adres is aan Toulousestraat 30, 1040 Brussel.
 3. U kunt contact met ons opnemen via:
 4. post, door het adres hierboven te gebruiken;
 5. telefoon, op het contactnummer gepubliceerd op onze website; of
 6. email, door het emailadres te gebruiken dat gepubliceerd is op onze website.
Scroll