Voorwaarden van toepasing op de kunstenaars

Allegrarte (“Allegrarte,” “wij” of “onze”) verstrekt een service voor het kopen en verkopen van originele kunstwerken (“Originele Kunstwerken”) en het commercieel exploiteren van digitale afbeeldingen of kunstwerken (“Digitale werken”), “Originele Kunstwerken en Digitale Werken” worden hierna samen “Services” genoemd) op onze website, bereikbaar op www.allegrarte.com/privacy en welke onder verwijzing in de voorwaarden is toegevoegd. Deze voorwaarden regelen uw toegang tot en gebruik van de Website en Services, zowel als het verkopen en promotie van Originele Kunstwerken en Digitale Werken door uzelf als een kunstenaar gecreëerd en vormen een bindende legale overeenkomst tussen u en Allegrarte.

Als een kunstenaar mag u Originele Kunstwerken indienen die u gecreëerd hebt en die u wenst te verkopen op de website en met behulp van de services. U bent niet gerechtigd om werken gecreëerd door een andere kunstenaar als originele kunstwerken in te dienen. Als kunstenaar mag u ook Digitale werken die u gecreëerd hebt en wenst te exploiteren door de website en services indienen op de website.

U kunt geen Digitale Werken indienen die gecreëerd zijn door een andere kunstenaar. Om uw werken te kunnen accepteren heeft Allegrarte alle informatie nodig die aangevraagd wordt op de website die van toepassing is op uw werk (hyperlink naar pagina…) en moet u meewerken aan enige andere vereisten zoals kenbaar gemaakt op de website. Allegrarte behoudt zich het recht voor om werken te weigeren die niet met de richtlijnen en vereisten overeenkomen.

Promoties en kortingen

You acknowledge that Allegrarte reserves the right to promote and market Original Works of Art and/or Digital Works through the use of sales and/or discounts. The sale or discount amount will apply to the listing price of Original Works of Art and/or Digital Works relating to the Digital Works. You acknowledge that Allegrarte retains the right to edit, modify or to remove a listing for an Original Work of Art or Digital Work from the Site. You acknowledge and agree that Allegrarte reserves the right to increase or diminish the price of the Original Works of Art and/or Digital Works at its sole discretion as it deemed fit in accordance with its price policy.

Intellectuele Eigendomsrechten

U erkent en stemt ermee in dat u uitsluitend verantwoordelijk bent voor alle Originele Kunstwerken en Digitale Werken die u ter beschikking stelt aan Allegrarte voor verkoop door de Website en Services. Bijgevolg garandeert en waarborgt u dat: (i) voor Originele Kunstwerken die u beschikbaar stelt aan Allegrarte de auteur bent van zulke Originele Kunstwerken en dat u de enige en exclusieve eigenaar bent van zulke Originele Kunstwerken; (ii) voor Digitale Werken die u beschikbaar maakt aan Allegrarte  u de enige en exclusieve eigenaar van alle zulke Digitale Werken bent en dat u beschikt over alle rechten, vergunningen, toestemmingen en vrijgaven die nodig zijn om Allegrarte de toestemming te geven om deze Digitale Werken te verkopen volgens deze bepalingen; en (iii) dat noch de Originele Kunstwerken noch Digitale Werken die u beschikbaar stelt voor de Website en Services, noch Allegrarte’s gebruik en exploitatie daarvan onder deze bepalingen het octrooi, copyright, handelsmerk, handelsgeheim, morele rechten of andere intellectuele eigendoms-, publiciteits- of privacyrechten van een derde partij schenden, misbruiken of overtreden of resulteren in een schending van een toepasbare wet of regulering. U stemt ermee in Allegrarte en zijn ambtenaren, directeurs, medewerkers en agenten te verdedigen, te vergoeden en schadeloos te stellen van en tegen enige claims, aansprakelijkheid, schade, verliezen en kosten, inbegrepen, zonder beperkingen, passende legale en kosten voor boekhouding die ontstaan uit of op enige andere manier verbonden zijn aan een vordering gebaseerd op een schending van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Originele Kunstwerken en Digitale Werken die u aan Allegrarte ter beschikking stelt voor verkopen door de Website en Services.

Als u werken indient als Originele Kunstwerken, duidt u hierbij Allegrarte aan als een onafhankelijke exclusieve verkoper met het recht zulke Originele Kunstwerken te verkopen door de Website en Services (samen “Online Sales”) en kent u Allegrarte een wereldwijd, overdraagbaar, nonexclusief recht en licentie toe, met een recht om de werken in sublicentie te geven en in onderaanneming aan een derde partij om: (i) kopien van het Originele Werk te gebruiken, reproduceren, distribueren, publiekelijk tentoon te stellen, te tonen, te verzenden en uit te zenden onder enige vorm, medium of technologie nu bekend of later ontwikkeld met als doel om Allegrarte, de Website en Services te promoten. U erkent en stemt ermee toe dat de voorgaande licentierechten toegekend worden op een royaltievrije basis en dat uw enige compensatie voor het schenken van zulke licentierechten, indien er een is, dit is in de vorm van betaling of de koopsprijs van het Originele Kunstwerk en Digitale Werk door Allegrarte als afgesproken tussen u en Allegrarte op basis is van een aparte overeenkomst of consignatie. U erkent en stemt ermee toe dat de betaling van de koopprijs alleen en exclusief betaalbaar is na verkoop van het Originele Kunstwerk en Digitale Werk via de website.

Betaling, transport en verzekeringen

Allegrarte en/of zijn derde partij service providers zullen exclusief verantwoordelijk zijn voor het bekomen van facturatie- en verzendingsgegevens van de Koper en om betalingen te verwerken voor verkopen via de Website en Services. Allegrarte en/of zijn derde partij service providers zullen verantwoordelijk zijn voor het transport van de Originele Kunstwerken en Digitale Werken naar de verkoper.

U erkent en stemt ermee toe dat u toetreedt tot de algemene voorwaarden van de verzekeringspolis afgesloten door Allegrarte voor het transport van uw Originele Kunstwerken of Digitale Werken en dat u deze bepalingen zult naleven.

U erkent en stemt ermee toe dat in geval van diefstal of schade aan uw Originele Kunstwerk of Digitale Werk tijdens het transport van uw Originele Kunstwerk of Digitale Werk door Allegrarte uw enige en exclusieve compensatie voor de schade de vergoeding zal zijn betaald en indien betaald door de verzekering aan Allegrarte.

U erkent en stemt toe dat na de aftrek van de franchise zoals vermeld in de verzekeringspolis genomen door Allegrarte, de verzekerde waarde gelijk is aan een bedrag van 10% (tien procent) van de verzekerde waarde van het kunstwerk met een minimum van 250€ en een maximum van 2.500€ per gebeurtenis.

Toepasselijke wetgeving en jurisdictie

Deze Voorwaarden en elke vordering met betrekking hiertoe zijn onderheving aan de Belgische wetgeving zonder afbreuk te doen aan dwingende wetsbepalingen. De rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd voor enige betwisting met betrekking tot deze Voorwaarden.

Algemente interpretatieclausule

In deze Voorwaarden worden Belgische juridische begrippen uitgedrukt in Nederlandstalige bewoordingen en niet in een van de nationale talen gebruikt in België.  Het is mogelijk dat het omschreven begrip niet identiek is met concepten beschreven door dezelfde Nederlandse terminolgie zoals ze bestaan onder de wetten van andere jurisdicties. Alle juridische begrippen gebruikt in deze Overeenkomst dienen exclusief geïnterpreteerd te worden volgens hun respectievelijke betekenis onder de Belgische wetgeving.

Volledige Overeenkomst

Deze Voorwaarden vormen de gehele en exclusieve verstandhouding en overeenkomst tussen Allegrarte en u, met betrekking tot de Website en Services, en deze Voorwaarden primeren en vervangen enige en alle voorgaande mondelijke of geschreven verstandhoudingen of overeenkomsten tussen Allegrarte en u, met betrekking tot de Website en services.

Overdracht

U mag deze Voorwaarden niet aanpassen of overdragen zonder Allegrartes voorafgaande geschreven toestemming. Enige poging van u om deze Voorwaarden aan te passen of over te dragen zonder zulke toestemmIng zal nietig worden geacht. Allegrarte mag deze Voorwaarden aanpassen of overdragen naar eigen goeddunken en zonder beperkingen.

Algemeen

De tekortkoming van Allegrarte om enige rechten of delen van deze Voorwaarden te handhaven, mag niet beschouwd worden als een vrijstelling van een toekomstige handhaving van dat recht of die voorwaardeN. De vrijstelling van enig zulk recht of voorwaarden zal alleen geldig zijn op basis van een geschreven en ondertekende verklaring door een bevoegd vertegenwoordiger van Allegrarte.

Contact

Als u enige vragen heeft over deze bepalingen, verzoeken wij dat u contact met ons opneemt via het mail adres: artistapplication@allegrarte.com.

Scroll